Xin Zhang

Ms. Xin Zhang

Visiting Ph.D Student

Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China

Research Interests: Functional MRI, Brain functional networks, Multi-modal MRI analysis.

Email: zhangxin201019(at)gmail.com

Publications

1. Identifying and Characterizing Resting State Networks in Temporally Dynamic Functional Connectomes Xin Zhang, Xiang Li, Changfeng Jin, Hanbo Chen, Kaiming Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Tuo Zhang, Jinglei Lv, Xintao Hu, Junwei Han, Qun Zhao, Lei Guo, Lingjiang Li, Tianming Liu Brain Topography, 2014. vol. 27(6), pp. 747-65. PDF
2. Dynamic functional connectomics signatures for characterization and differentiation of PTSD patients Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Changfeng Jin, Xin Zhang, Lei Guo, Jing Zhang, Xiaoping Hu, Jingjiang Li, Tianming Liu Human Brain Mapping, 2014. vol. 35(4), pp. 1761-78. Brain Imaging PDF
3. Characterization of Task-free and Task-performance Brain States via Functional Connectome Patterns Xin Zhang, Lei Guo, Xiang Li, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Hanbo Chen, Jinglei Lv, Changfeng Jin, Qun Zhao, Lingjiang Li, Tianming Liu Medical Image Analysis, 2013. vol. 17(8), pp. 1106–1122. Brain Imaging PDF
4. Group-wise FMRI Activation Detection on Corresponding Cortical Landmarks Jinglei Lv, Dajiang Zhu, Xintao Hu, Xin Zhang, Lei Guo, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2013. vol. 8150, pp. 665-673. Brain Imaging PDF
5. Sparse Representation of Group-wise FMRI Signals Jinglei Lv, Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Xin Zhang, Lei Guo, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2013. vol. 8151, pp. 608-616. Brain Imaging PDF
6. Characterization of Task-free/Task-performance Brain States Xin Zhang, Lei Guo, Xiang Li, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Zhenqiang Sun, Changfeng Jin, Xintao Hu, Junwei Han, Qun Zhao, Lingjiang Li, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2012. vol. 7511, pp. 237-245. Brain Imaging PDF