Yu Zhao

Mr. Yu Zhao

Ph.D Student

Research Interests: Medical Image Analysis, Multi-scale Bioimage Analysis.


Publications

1. Optimization of Large-scale Mouse Brain Connectome via Joint Evaluation of DTI and Neuron Tracing Data Hanbo Chen, Tao Liu, Yu Zhao, Tuo Zhang, Yujie Li, Meng Li, Hongmiao Zhang, Hui Kuang, Lei Guo, Joe Tsien, Tianming Liu NeuroImage, 2015. in press PDF
2. Supervised Dictionary Learning for Inferring Concurrent Brain Networks Shijie Zhao, Junwei Han, Jinglei Lv, Xi Jiang, Xintao Hu, Yu Zhao, Bao Ge, Lei Guo, Tianming Liu IEEE Transactions on Medical Imaging, 2015. in press PDF
3. Construct and Assess Multimodal Mouse Brain Connectomes via Joint Modeling of Multi-scale DTI and Neuron Tracer Data Hanbo Chen, Yu Zhao, Tuo Zhang, Hongmiao Zhang, Hui Kuang, Meng Li, Joe Z. Tsien, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2014. vol. 8675, pp. 273-280. PDF