Yujie Li

Ms. Yujie Li

Ph.D Student

Research Interest: Bio-image Analysis, Bioinformatics, Neuroinformatics

Email: yl31679(at)uga.edu


Publications

1. Optimization of Large-scale Mouse Brain Connectome via Joint Evaluation of DTI and Neuron Tracing Data Hanbo Chen, Tao Liu, Yu Zhao, Tuo Zhang, Yujie Li, Meng Li, Hongmiao Zhang, Hui Kuang, Lei Guo, Joe Tsien, Tianming Liu NeuroImage, 2015. vol. 115, pp. 202 - 213. PDF