Yujie Li

Ms. Yujie Li

Ph.D Student

Research Interest: Bio-image Analysis, Bioinformatics, Neuroinformatics

Email: yl31679(at)uga.edu


Publications

1. Mechanisms of Gyral Convolution in Circumferential Direction of Primate Brains Tuo Zhang1,2*, Mir Jalil Razavi3*, Hanbo Chen2, Yujie Li2, Xiao Li1, Longchuan Li4, Lei Guo1, Xiaoping Hu4, Tianming Liu2**, Xianqiao Wang3** Journal of Computational Neuroscience, 2017. in press, *These authors contributed equally to this work **Joint correspondence authors PDF
2. Discover Mouse Gene Coexpression Landscape Using Dictionary Learning and Sparse Coding Yujie Li*, Hanbo Chen*, Xi Jiang, Xiang Li, Jinglei Lv, Hanchuan Peng**, Joe Z. Tsien**, Tianming Liu** MICCAI, 2016. vol. 9900, pp. 63-71. *Co-first Authors, **Joint Corresponding Authors PDF
3. Connectome-scale Group-wise Consistent Resting-state Network Analysis in Autism Spectrum Disorder Yu Zhao*, Hanbo Chen*, Yujie Li, Jinglei Lv, Xi Jiang, Fangfei Ge, Tuo Zhang, Shu Zhang, Bao Ge, Cheng Lyu, Shijie Zhao, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu NeuroImage: Clinical, 2016. in press. *These authors contributed equally to this work. PDF
4. Optimization of Large-scale Mouse Brain Connectome via Joint Evaluation of DTI and Neuron Tracing Data Hanbo Chen, Tao Liu, Yu Zhao, Tuo Zhang, Yujie Li, Meng Li, Hongmiao Zhang, Hui Kuang, Lei Guo, Joe Tsien, Tianming Liu NeuroImage, 2015. vol. 115, pp. 202 - 213. PDF