Zhenqiang Sun

Mr. Zhenqiang Sun

Volunteer, Web Manager

Master Student, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China

Research Interests: HTML5, AJAX, JAVA, PHP, ASP.NET, Web-based software applications and management information systems.

Email: zhenqiang.sun(at)gmail.com

Publications

1. Characterization of Task-free/Task-performance Brain States Xin Zhang, Lei Guo, Xiang Li, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Zhenqiang Sun, Changfeng Jin, Xintao Hu, Junwei Han, Qun Zhao, Lingjiang Li, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2012. vol. 7511, pp. 237-245. Brain Imaging PDF