Wei Zhang

Mr. Wei Zhang

Ph.D Student

Research Interests: Brain function, Evolutionary Computation, Numerical Optimization

Publications

1. Signal sampling for efficient sparse representation of resting state FMRI data Bao Ge, Milad Makkie, Jin Wang, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xiang Li, Jinglei Lv, Shu Zhang, Wei Zhang, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu Brain Imaging and Behavior, 2015. in press PDF
2. Modeling Task FMRI Data via Supervised Stochastic Coordinate Coding Jinglei Lv, Binbin Lin, Wei Zhang, Xi Jiang, Xintao Hu, Junwei Han, Lei Guo, Jieping Ye, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2015. vol. 9349, pp. 239-246. PDF
3. Signal sampling for efficient sparse representation of resting state fMRI data Bao Ge, Jin Wang, Jinglei Lv, Shu Zhang, Shijie Zhao, Wei Zhang, Qinghua Zhao, Xiang Li, Xi Jiang, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu ISBI, 2015. pp. 1360-1363. PDF