Fan Deng

Mr. Fan Deng

Graduated Master Student

Software Engineer at Google

Publications

1. FMRI Signal Analysis Using Empirical Mean Curve Decomposition Fan Deng, Dajiang Zhu, Lei Guo and Tianming Liu IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2013. vol. 60(1), pp. 42-54. Brain Imaging PDF
2. DICCCOL: Dense Individualized and Common Connectivity-based Cortical Landmarks Dajiang Zhu*, Kaiming Li*, Lei Guo, Xi Jiang, Tuo Zhang, Degang Zhang, Hanbo Chen, Fan Deng, Carlos Faraco, Changfeng Jin, Chong-Yaw Wee, Yixuan Yuan, Peili Lv, Yan Yin, Xiaolei Hu, Lian Duan, Xintao Hu, Junwei Han, Lihong Wang, Dinggang Shen, L Stephen Miller, Lingjiang Li, Tianming Liu, *Joint first authors Cerebral Cortex, 2013. vol. 23(4), pp. 786-800. Brain Imaging PDF
3. A functional model of cortical gyri and sulci Fan Deng, Xi Jiang, Dajiang Zhu, Tuo Zhang, Kaiming Li, Lei Guo, Tianming Liu Brain Structure and Function, 2013. vol. 219(4), pp. 1473-91. Brain Imaging PDF
4. Optimization of fMRI-derived ROIs based on Coherent Functional Interaction Patterns Fan Deng, Dajiang Zhu, Lei Guo, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2012. vol. 7512, pp. 214-222. Brain Imaging PDF
5. Visual Analytics of Brain Networks Kaiming Li, Lei Guo, Carlos Faraco, Dajiang Zhu, Hanbo Chen, Yixuan Yuan, Jinglei Lv, Fan Deng, Xi Jiang, Tuo Zhang, Xintao Hu, Degang Zhang, Lloyd Miller, Tianming Liu NeuroImage, 2012. vol. 61(1), pp. 82–97. Brain Imaging PDF
6. Axonal Fiber Terminations Concentrate on Gyri Jingxin Nie, Lei Guo, Kaiming Li, Yonghua Wang, Guojun Chen, Longchuan Li, Hanbo Chen, Fan Deng, Xi Jiang, Tuo Zhang, Ling Huang, Carlos Faraco, Degang Zhang, Cong Guo, Pew-Thian Yap, Xintao Hu, Gang Li, Jinglei Lv, Yixuan Yuan, Dajiang Zhu, Junwei Han, Dean Sabatinelli, Qun Zhao, L Stephen Miller, Bingqian Xu, Ping Shen, Simon Platt, Dinggang Shen, Xiaoping Hu, Tianming Liu Cerebral Cortex, 2012. vol. 22(12), pp. 2831-2839. Brain Imaging PDF
7. Optimization of Functional Brain ROIs via Maximization of Consistency of Structural Connectivity Profiles Dajiang Zhu, Kaiming Li, Carlos Faraco, Fan Deng, Degang Zhang, Xi Jiang, Hanbo Chen, Lei Guo, Stephen Miller, Tianming Liu NeuroImage, 2012. vol. 59(2), pp. 1382–1393. Brain Imaging PDF
8. Retrieving Video Shots in Semantic Brain Imaging Space Using Manifold-Ranking Xiang Ji, Junwei Han, Xintao Hu, Kaiming Li, Fan Deng, Jun Fang, Lei Guo and Tianming Liu ICIP, 2011. pp. 3633-3636. Brain Imaging PDF
9. Discovering Dense and Consistent Landmarks in the Brain Dajiang Zhu, Kaiming Li, Carlos Faraco, Fan Deng, Degang Zhang, Xi Jiang, Hanbo Chen, Lei Guo, Stephen Miller, Tianming Liu IPMI, LNCS, 2011. vol. 6801, pp. 97-110. Brain Imaging PDF
10. Fine Granularity Parcellation of Gyrus via Fiber Shape and Connectivity Based Features Dajiang Zhu, Kaiming Li, Carlos Faraco, Fan Deng, Degang Zhang, Xi Jiang, Hanbo Chen, Lei Guo, Stephen Miller, Tianming Liu ISBI, 2011. pp. 817-821. Brain Imaging PDF
11. Optimization of Functional Brain ROIs via Maximization of Consistency of Structural Connectivity Profiles Dajiang Zhu, Kaiming Li, Carlos Faraco, Fan Deng, Degang Zhang, Xi Jiang, Hanbo Chen, Lei Guo, Stephen Miller, Tianming Liu ISBI, 2011. pp. 2150-2154. Brain Imaging PDF
12. Individualized ROI Optimization via Maximization of Group-wise Consistency of Structural and Functional Profiles Kaiming Li, Lei Guo, Carlos Faraco, Dajiang Zhu, Fan Deng, Tuo Zhang, Xi Jiang, Degang Zhang, Hanbo Chen, Xintao Hu, L. Stephen Miller, Tianming Liu NIPS, 2010. Brain Imaging PDF
13. Bridging Low-level Features and High-level Semantics via fMRI Brain Imaging for Video Classification Xintao Hu, Fan Deng, Kaiming Li, Tuo Zhang, Hanbo Chen, Xi Jiang, Jinglei Lv, Dajiang Zhu, Li Xie, Carlos, Faraco, Degang Zhang, Arsham Mesbah, Junwei Han, Xian-Sheng Hua, Stephen Miller, Lei Guo, Tianming Liu ACM Multimedia, 2010. pp. 451-460 . Brain Imaging PDF
14. Automatic cortical surface parcellation based on fiber density informaiton Degang Zhang, Lei Guo, Gang Li, Jingxin Nie, Xi Jiang, Fan Deng, Kaiming Li, Dajiang Zhu, Qun Zhao, Tianming Liu ISBI, 2010. pp. 1133-1136. Brain Imaging PDF
15. Human-friendly Attention Models for Video Summarization Kaiming Li, Tuo Zhang, Xintao Hu, Dajiang Zhu, Hanbo Chen, Xi Jiang, Fan Deng, Jinglei Lv, Carlos, Faraco, Degang Zhang, Arsham Mesbah, Junwei Han, Lie Lu, Xian-Sheng Hua, Lei Guo, Stephen Miller, Tianming Liu ICMI, 2010. Multimedia PDF